• HUF
Total: HUF
logo

Adatvédelmi Nyilatkozat

 1. Bevezető

A Merán Grizelda Anna, Egyéni Vállalkozó (KISADÓZÓ), Székhely: 1037 Budapest Kőzet u. 4/b, Adószám: 69295962-1-41 Nyilvántartási szám: 52978074 (a továbbiakban: Szolgáltató), http://www.grisea.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja saját készítésű ékszerek az interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és - igény szerint - házhozszállítása a vásárlók részére.
 
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
 
A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.
 
2. Fogalmak
 
Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:
 
2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 
2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 
2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
 
2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
 
2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
 
2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
 
3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 
Szolgáltató adatai
 
Cégnév: Merán Grizelda Anna, Egyéni Vállalkozó (KISADÓZÓ), 

Székhely: 1037 Budapest Kőzet u. 4/b                               

Képviselő neve:  Merán Grizelda Anna                    

Elektronikus levélcím:    grisea@grisea.hu

Nyilvántartó hatóság:  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara           

Adószám:  69295962-1-41                             

Számlavezető pénzintézet:  Erste Bank  

Pénzforgalmi jelzőszám:    11600006-00000000-76877609    

4. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója
Adatkezelési nyilvántartási szám: az adatvédelmi nyilvántartási szám bekérése folyamatban van

 1. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja
   
  5.1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
   
  5.2. Az adatkezelésre a Honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
   
  5.3. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
   
  6. Akezelt adatok köre
   
  6.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. 

  6.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: 

-Neve, szállítási címe, számlázási címe, email címe, telefonszáma

 1. Az adatkezelés célja
   
  7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 
7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
 
7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.
 
8. Az adatkezelés időtartama
 
8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. 
 
8.2. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. 
 
8.3. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.
 
9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
 
9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 
9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
 
9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató self-hosted környezetet vesz igénybe.
 
10.  Adatbiztonság
 
10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 
10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.
 
11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 
11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.
 
11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.
 
11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.
 
11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Levelezési cím: Merán Grizelda Anna, Budapest, 1037 Kőzet utca 4/B


Email: grisea@grisea.hu

Telefon: +36304980363
 
11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az grisea@grisea.hu  e-mail címen.
 
11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ:http://abiweb.obh.hu/abi/).
 
12. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása
 
12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.
 
12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2019. 12. 12.

 

Barion

Adatfeldolgozó partnerek mint felhasználó a Barion Marketing Cloud-hoz és a Barion Pixelhez

DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.
Dentsu Hungary Kft., 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
GroupM, 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park, B/1. emelet
Matterkind CEE, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 41.
Vodafone Magyarország, 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Copyright © 2018, Grisea Webshop. Tous droits réservés.

Current exchange rate: 1 EUR = 387 HUF, updated at: 2024.05.20. 18:00